söndag 21 augusti 2016

GB 54 - MYTBILDNINGEN KRING ORREFORS - DEL 6


Harald Eklunds och Maja Wittings intressanta texter i boken som gavs ut 2012 av Kulturparken Småland, "Det tidiga graalglaset" diskuterar upphovsmannaskapet för de tidiga graalglasen. I sista kapitlet tar man upp Wollmans bok med skisser över graalglas, den som jag nu (bland mycket annan dokumentation från Orrefors arkivet) äntligen fått möjlighet att studera själv. De skriver att det är en av de intressantaste volymerna i bruksarkivet på Orrefors, med mycket noggrant utförda teckningar av flertalet av de ca 900 graalglasen som man anser ha producerats under de tidiga åren. Och det får man nog hålla med om. Men Eklund och Witting ifrågasätter ändå liggarens betydelse som säker indikator på upphovsmannaskapet. Dessutom undrar man över nya attribueringsmönster där Bergqvists dödsbo tilldelats droit de suite (följerätt vid kommersiell försäljning av unika konstföremål eller små serier) för vissa graalglas som saknat hans B i arkivet.

Det sista är lätt att förklara. Det har tidigare funnits en överenskommelse via BUS där Gates och Bergqvists dödsbo delat droit de suite lika för de glas där det inte klart visats att den ene stått för upphovsmannaskapet och där bådas signaturer finns på glasen. Detta har uppenbarligen använts i två av de 4 fall som Eklund/Witting refererar till och där Bergqvists dödsbo tilldelats drot de suite. Vid två av dom har det nämligen saknats bokstavsangivelse i Wollmans skissbok. I ett annat av de 4 fallen har det funnits ett B i arkivet och i det sista har graalglasskissen i arkivet haft ett H. Nu vet jag tyvärr inte vilket glas detta gäller (eftersom Eklund/Witting inte uppger det i sin text), men jag skulle kunna tänka mig att det kan vara ett av de glas som i botten signerats med beteckningen H - d. Vanligvis signerades inte Hald på det sättet utan med Hald eller EH (har även sett exempel som uppges signerade HD) på graalglasen, men i några eller något enstaka fall finns H - d och då har man utgått från att Hald enbart stått för dekoren, vilket jag tycker verkar rimligt.


WOLLMANS LIGGARE MED SKISSER

När det gäller Eklund/Wittings ifrågasättande av betydelsen av Wollmans skissbok över de tidiga graalglasen, så tar man upp några aspekter som jag vill kommentera. De menar först att det inte finns någon absolut säker dokumentation vad gäller bokstavsbeteckningarnas personkoppling, och anför då Halds osäkerhet när han 1948 tillförde sina anteckningar om att B ev skulle kunna vara Blomqvist men troligare Bergqvist. Men jag skulle vilja påstå att hans anteckning istället styrker att Hald ändå är ganska övertygad om att det är Bergqvist. Varför annars sätta (Frits? Blomqvist) inom parentes (parentesen utelämnas i Eklund/Wittings text) och efter det skriva   "troligare Knut Bergkvist" samt nedanför: "...Stundom B - G. Då har B. gjort ämnet och G. utformat graalglaset tills. med Knut Bergkvist."? Denna anteckning av Hald stämmer också väl med Knut Bergqvists egna nedtecknade berättelse om graalglaset: "Till första utställningen av graalglas hos NK 1917 hade Gate varken komponerat former eller mönster, det var långt efter vi gick in för att han skulle komponera mönstren och egna sig däråt, och då, när ämnen var färdiga, resonerade vi och kom gemensamt överens om vad, och vilken form som gick att utföra av dem." Eklund/Witting har i sin text också refererat till detta på ett annat ställe, men citerar då bara början, där Bergqvist skriver att Gate inte hade komponerat  former eller mönster till utställningen. Fortsättningen utelämnas tyvärr i deras text och därför kan man tolka det som att någon annan än Bergqvist skulle kunna ha utformat dessa utställda graalglas. Knuts fortsatta text ger dock ingen som helst anledning att tveka om vad han åsyftar, att det är han själv som stått för formerna till dessa graalar. Men Eklund/Witting redovisar av någon anledning inte hela texten, vilket kan få läsaren att förledas om vad det är Knut menar.

I fallen med B och G under glasen i liggaren med skisser, så verkar det alltså enligt Hald vara så att Bergqvist och Gate inte samarbetade vad gäller ämnets utformning (färglager, storlek etc) utan enbart med själva formen på det färdiga glaset. Och då fanns troligen färdiga ämnen som Knut hade tagit fram tidigare, och ibland fanns kanske även mönster tillförda på dessa, antingen av Blomqvists eller Wollmans ursprung (vilket Eklund/Witting också konstaterar i sina texter om tidiga mönster av Blomqvist som troligen använts senare på graalglas som tillerkännts Gate och Hald). Men när ett ensamt G finns under skisserna så har Gate troligen varit med från början och bestämt ämnets färger, storlek och dekor. Fast något entydigt svar på detta har jag inte. Man skulle i så fall mera noggrant behöva studera arkivens förlageskisser som är signerade av Gate och jämföra dom med Wollmans skisser.
Det får bli vid nästa besök i arkivet.

Men jag tror ändå att Hald själv kontrollerat detta ganska bra efter vad man kan se i hans tillförda anteckningar 1948. När det står B och G under glasen så verkar G tillfört av honom, och ibland finns också ett tillägg "enligt ritning" och då menar han säkerligen en förlaga i arkiven av Gate. Varför Hald gått in i liggaren och kontrollerat just detta 1948, kan mycket väl ha att göra med att Orrefors då skulle söka patent på graalglastekniken (en andra gång förresten). Hald besökte då Bergqvist i Strömbergshyttan 1948 och försökte först få honom att avsäga sig uppfinnarskapet (vilket säkert hade underlättat mycket för Orrefors), men blev "utkastad" från lägenheten i Backabo enligt min fars vittnesmål. Direktör Beyer återkom sedan själv med ett kontrakt där Bergqvist tillerkänns uppfinnarskapet och Orrefors köper rättigheten att söka patent på tekniken av honom. Om patent erhölls skulle ytterligare en stor summa tillfalla Berrgqvist. Detta förlopp finns återgivet i en stor tidningartikel i DN från Orrefors hundraårsjubiléum, där nuvarande ständige sekreteraren i Svenska Akademien Sara Danius, försöker gå till botten med Orrefors historia. Hon var hemma hos min far och intervjuade honom inför artikeln. Min faster har nyligen också berättat för mig att direktör Beyer utöver detta kontrakt, även muntligen lovade Knut att han skulle få provision på alla försålda graalglas om patentet godkändes. Men patentansökningen gick aldrig igenom.


I övrigt kan jag bara hänvisa till det jag skrivit i tidigare poster om Blomqvists eventuella medverkan i formgivningen. Jag tycker det skulle te sig ytterligt förvånande om han stått för denna stora graalglasproduktion  med B under skisserna i Wollmans skissbok, när han inte omnämns mera av de som fanns på plats vid Orrefors under den tiden. Många faktorer talar alltså emot att B skulle kunna stå för honom, bl.a Bergqvists egna nedtecknade berättelse och de samstämmiga uppgifter som tyder på att Blomqvists anställning bara gällde tre kortare sommarperioder. Att Blomqvists signatur FB bara verkar finnas på några få av de 251 graalar som i Wollmans skissbok har bokstaven B, talar också sitt tydliga språk, och det är mycket anmärkningsvärt att Eklund/Witting helt bortser från detta faktum i sammanhanget. Oavsett hans anställningsperiods längd och omfattning så talar det starkt för att han inte hade någon speciellt stor (eller ens någon) inverkan vad gäller graalglasens former. Så istället för att spekulera om ytterligheter, måste vi lita till de oberoende källor och de fakta som finns nedtecknade och som huvudsakligen pekar mot samma sak. Blomqvists troliga värnpliktstjänstgöring i militären under höst/vinter/vår 1915-16, Ahlins lämnade uppgifter om Blomqvists kortare anställningsperioder somrarna 1915, 1916 och 1917, Agnes Hellners berättelse, redaktör Arthur Halds bok om Gate och Hald från 1948 samt även flera andra litteraturuppgifter, den sista jag sett så sent som 2015. Med allt detta i baktanke ser jag det som fullständigt osannolikt att B skulle kunna stå för Blomqvist.

FORMERNA I TIDIGA GRAALGLAS
Eklund/Witting menar också att det inte föreligger något konsekvent samband mellan graalglasens formmässiga komplexitét och förekomsten av beteckningen B. Man har då jämfört graalglas från muséer och samlingar samt auktionshusens kataloger med förekomsten av B i i Wollmans skisser och kommer till slutsatsen att flera arbeten med klart komplicerad form saknat beteckning i liggaren, medan enkla glas i standardformer utan utsmyckningar givits ett B i anslutning till bilden. Man illustrerar detta med exempel 4 st skisser, två av komplicerat formspråk och två med enklare former. Där de med B i skisserna från arkivet är de enklare och de utan uppgifter (ingen skiss med B i arkivet) är de med mera komplicerade former. Jag har svårt att se vad man menar med denna jämförelse, men troligen vill man framhäva att graalar med B i arkivet har ett enkelt formspråk och arbeten utan B (och som saknar skiss och uppgifter i liggaren) har ett mera komplicerat sådant? Möjligen vill man då också försöka belägga antagandet att Knut Bergqvist inte var förmögen till att formge glas med komplicerade former? Men då jag nu har fått möjlighet att studera hela detta arkivmaterial måste jag säga att deras slutsats är märklig? För det förekommer både komplicerade former och mera enkla (rena) såna med ensamma B (eller B och G) i liggaren. Även Bergqvists efterlämnade skisser på glas, som många har likheter i formerna av tidiga graalglas, ett par har t.om visat sig identiska och fler kan vara det (mera jämförelser och studier behövs här) tyder på något annat. Knut Bergqvist kunde även komponera och rita komplicerade former (inte bara tillverka dom).

Denna virtuositét i formerna tyglades sedan när Gate och Hald alltmer kom in i formgivningen av graalglasen. Som skolade konstnärer insåg man vikten av stramare linjer och att hålla tillbaka glasblåsarglädjen som Knut gav uttryck för, det har både Bergqvist och Gate vittnat om själva, bl.a i ett tidningsreportage i Jyllandsposten 1928 där reportern samlat och intervjuat dom alla i Knuts villa Bergklinten i Orrefors. Några av hans bevarade skisser av glas nedan får illustrera det. Ett glas är i sin grundform ganska likt det ena av de två formmässigt komplicerade graalglas som Eklund/Witting illustrerar sin teori med och som saknat arkivuppgifter. Kanske finns dessa av Knut ritade, någonstans som färdiga graalglas? Två andra skisser av honom finns bevisligen som graalar (ett utan bild i arkivet och ett med bild och med signaturen B under, se tidigare post) och kanske kan man hitta flera av dom om man ger sig tid att kontrollera både arkivet, olika samlingar, muséer och auktionshus/antikhandlare?

 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar